Xử lý đất

Biện pháp đưa thuốc trừ dịch hại vào trong đất nhằm diệt các loài dịch hại sống trong đất.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.