Áp suất chân không

Áp suất trong lòng chất lỏng (đứng cân bằng hay chuyển động) có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn áp suất khí trời, hay áp suất dư có giá trị âm. Áp suất chân không thường xây ra trong dòng có áp trong hiện tượng tách dòng sau các bậc nước hay đập tràn có bậc thẳng đứng.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.