An toàn sâu bệnh

Trạng thái cây hoặc sản phẩm không bị sâu bệnh đe dọa gây hại. Đó là tình trạng cây trồng khi bị sâu bệnh gây tổn thất dưới mức có ý nghĩa kinh tế. Đây là một trạng thái do con người tạo ra trên cơ sở nắm được các quy luật phát sinh, gây hại của sâu bệnh cũng như áp dụng một số biện pháp để phòng trừ. Trong tự nhiên cây luôn bị sâu bệnh đe dọa gây hại nên ở trong trạng thái không an toàn. Các hoạt động bảo vệ thực vật đặt mục đích cho mình là tạo được một phần an toàn sâu bệnh. Trong thực tế không thể có an toàn sâu bệnh tuyệt đôi. Hoạt động của con người chỉ có thể có phần nào đó nâng mức độ an toàn lên. Vì vậy an toàn sâu bệnh có các mức độ khác nhau. Mức độ cao hay thấp tùy thuộc vào trình độ hiểu biết, độ chính xác của những biện pháp được áp dụng và kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ bảo vệ thực vật.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.