An toàn lương thực

Đảm bảo cho toàn dân trên từng địa bàn cụ thể có đủ lương thực - thực phẩm để duy trì đời sóng ở mức bình thường một cách ổn định, kể cả những năm mất mùa.

An toàn lương thực trước hết đòi hỏi tạo ra một khối lượng lương thực, bằng nhiều cách khác nhau (sản xuất, mua, đổi) đủ cho mọi người dân.

An toàn lương thực đòi hỏi không những chỉ tạo ra mà còn phải phân phối đầy đủ, đến tận tay người dân số lương thực cần thiết. Vì vậy các vấn đề phân bố, lưu thông, dự phòng, phân phối phải được giải quyết đồng bộ.

An toàn lương thực đòi hỏi phải đảm bảo cơ cấu hợp lý, chất lượng nông sản tốt để cung cấp cân đối và đủ chất dinh dưỡng cho mỗi người dân ở mức bình thường.

An toàn lương thực yêu cầu đảm bảo cho người dân không những ở thời gian bình thường mà cả những khi có biến động như mất mùa, giá cả thị trường thay đổi, thiên tại địch họa, được cung cấp lương thực ổn định ở mức cần thiết.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.