An toàn lao động

Hệ thống các biện pháp bảo đảm cho người lao động làm việc được an toàn trong các hoạt động sản xuất và đời sống, không bị nguy hiểm đến tính mạng, không bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.
An toàn lao động là yêu cầu bắt buộc, đồng thời cũng là một trong những hướng chủ yếu nhằm hoàn thiện việc tổ chức lao động khoa học, làm cho người lao động yên tâm làm việc, do đó mà nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Ở Việt Nam an toàn lao động được pháp luật bảo đảm. Các cơ quan có trách nhiệm có nhiệm vụ và quyền hạn thanh tra an toàn lao động và đưa ra các biện pháp buộc các tổ chức và cá nhân thi hành nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Hệ thống các biện pháp bảo đảm An toàn lao động ở các ngành kinh tế xã hội khác nhau, có các yêu cầu và nội dung khác nhau. Trong nông nghiệp, các biện pháp an toàn lao động thường chú ý bảo đảm an toàn khi sử dụng máy móc, khi làm việc với các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân bón hóa học, khi làm việc với gia súc, gia cầm, khi đánh cá ngoài biển v.v...

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.