An toàn lao động

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.


Nguồn: Quốc hội (2015), Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015