Ăn thêm

Còn gọi là ăn bổ sung. Sự tiếp tục ăn của sau sau khi kết thúc giai đoạn sinh thưởng.

Thông thường, chức năng của giai đoạn trưởng thành của một số loài sâu là sinh sản. Ở giai đoạn này sâu chỉ đẻ trứng mà không ăn uống gì. Việc ăn uống của sâu tiến hành mạnh mẽ ở giai đoạn sâu non và kết thúc khi sâu hóa nhộng hoặc hóa trưởng thành.

Tuy vậy, một số loài sâu trong thời gian đẻ trứng có ăn thêm và thậm chí là phải ăn thêm. Đối với những loài có ăn thêm, việc ăn này không bắt buộc và có ảnh hưởng rất ít đến quá trình đẻ trứng cũng như chất lượng trứng. Với những loài phải ăn thêm, việc ăn này có tính chất bắt buộc, vì nếu sâu không được ăn thêm, chất lượng trứng kém, số lượng trứng ít, sức sống của trứng thấp.

Trong công tác phòng trừ sâu bệnh đối với các loài bắt buộc phải ăn thêm cần chú ý trừ các nguồn cung cấp thức ăn thêm cho chúng. Nhưng đối với các loài thiên địch, trái lại, cần tạo ra, cung cấp nguồn thức ăn thêm cho chúng.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.