Ăn rộng

Còn gọi là ăn đa thực. Sử dụng nhiều loại cây làm thức ăn.

Còn gọi là ăn tạp, nhiều loài sâu bệnh có khả năng sử dụng 5-6, có khi hàng chục hàng trăm loài cây làm thức ăn. Mối quan hệ giữa các loài sâu bệnh ăn rộng với các cây chủ thường không chặt chẽ lắm.

Trong số các loài cây ăn cây chủ của sâu ăn rộng thường người ta xác định một hoặc một số ít cây chủ chính, số còn lại là các loài cây chủ phụ.

Đối với các loài sâu bệnh ăn rộng việc dùng các biện pháp giống chống chịu bệnh, kỹ thuật canh tác, thường ít hiệu quả trong khi đó biện pháp hóa học có thể mang lại hiệu quả cao.

Trong công tác phòng trừ các loài sâu bệnh ăn rộng cần chú ý đầy đủ để phát hiện và đối phó với những cá thể sống trên cây chủ phụ.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.