An ninh môi trường

An ninh môi trường là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia.


Nguồn: Quốc hội (2014), Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014