Aminopeptidaza

Loại enzim xúc tác cho phản ứng thủy phân liên kết peptit.
Trong quá trình sinh tổng hợp prôtein, Aminopeptidaza loại dimethionin hoặc một số axit amin ra khỏi chuỗi polipeptit mới được tổng hợp, có nghĩa là loại đầu chứa nhóm amin tự do của chuối polipeptit.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.