Amilaza

Enzim phân hủy thủy phân polisacant (tinh bột, glicogen) trong các cơ thể sinh vật.
Người ta phân biệt 3 dạng Amilaza là β, ϒ, α tùy theo sản phẩm thủy phân. Amilaza tồn tại phổ biến trong tự nhiên: trong tế bào động vật, thực vật và cả trong vi khuẩn. Trong tế bào của một số loài động vật Amilaza tồn tại trong trạng thái liên kết. Amilaza tham gia vào các hoạt động tiêu hóa của người và động vật. Amilaza được sử dụng trong công nghiệp sản xuất ethanol, bánh mỳ và trong sản xuất glucozơ.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.