Amber

Dạng đột biến vô nghĩa của sinh vật do bộ mã UAG quy định.
Amber có tác dụng làm ngừng quá trình tổng hợp prôtein.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.