Allotype

Thể bội tạp. Thuật ngữ dùng trong miễn dịch học, tương ứng với len trong di truyền học.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.