Aflatoxin

Chất kháng sinh do nấm mốc Aspergillus flavus tiết ra. Nấm này gây ra mốc vàng trên nhiều loại hạt khác nhau. Aflatoxin được tạo ra nhiều kkhi nấm gây ra mốc vàng trên hạt lạc.

Aflatoxin độc với người và động vật. Nguy hiển là Aflatoxin có thể gây ra ung thư cho người. Vì vậy, một số nước đã xem Aspergillis trên hạt lạc là đối tượng kiểm dịch thực vật.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.