Adenosin monophotpha

Loại nucleotit chứa ađenin, ribozơ và photphat.
Adenosin monophotphat vòng là loại adenosin monophotphat mà phân tử có gốc phôtphát kết hợp với 2 nhóm OH của gốc ribôzơ. Adenosin monophotphat vòng được tạo ra từ ATP do enzim adenilxiclaza xúc tác. Adenosin monophotphat vòng là chất điều hòa sinh học quan trọng, tham gia trong cơ chế điều hòa tác động của hocmon. Adenosin monophotphat vòng còn là chất môi giới hoạt động của operon lạc.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.