Acrogen

Kiểu sinh sản bào tử trực tiếp ở đầu mút sợi nấm, ở tế bào đỉnh nhánh sợi nấm.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.