Nông nghiệp cộng đồng

Nông nghiệp cộng đồng là một trang web dành cho cộng đồng làm nông nghiệp.

Nó giúp bạn tìm thấy một câu trả lời đơn giản, một quy trình để làm việc, một vấn đề cần quan tâm, và một ý tưởng để cân nhắc.

Đó là điều chúng tôi hướng tới: bạn tự đào tạo mình với chuỗi câu hỏi của mình rồi tìm kiếm câu trả lời, nếu cần thiết thì bạn trao đổi, nếu muốn chia sẻ thì bạn đăng bài.

Điều đó được bồi đắp dần, chúng tôi và bạn, trong sự cởi mở, chia sẻ, học hỏi.

Kết quả là chúng ta tạo ra một cộng đồng nông nghiệp liên kết, bất kể đó là ai: nông dân, doanh nhân, trí thức, công chức.