Nông nghiệp cộng đồng
03.02.2017

Trang web Nông nghiệp cộng đồng là một thư viện điện tử nông nghiệp. Với hạ tầng công nghệ thông tin và internet của Việt nam đã phát triển, công cụ truy cập internet như máy vi tính, điện thoại thông minh đã trở thành đại trà, thì một Thư viện điện tử nông nghiệp tốt là thiết thực cho cộng đồng hội

Khuyến nông điện tử, góc nhìn từ cộng đồng
03.02.2017

Trang web Nông nghiệp cộng đồng là một thư viện điện tử nông nghiệp miễn phí cho người dùng. Trọng tâm của trang web này tập trung vào những dữ liệu kỹ thuật cốt lõi của chuỗi hoạt động nông nghiệp.