Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tra cứu danh sách chuỗi cung ứng nông sản toàn trực tuyến

I. Điều kiện tra cứu

Phần mềm Tra cứu danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trực tuyến được áp dụng trong phạm vi cả nước và trên toàn thế giới. Phần mềm này được tạo ra tại địa chỉ http://www.cpp.community/nong-san/chuoi/

II. Tiêu chí tìm kiếm

1. Tìm tổng danh sách chuỗi cung nông sản an toàn

2. Tìm cơ sở sản xuất, trung gian, tiêu thụ bất kỳ

3. Tìm loại sản phẩm kèm số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn

4. Thống kê danh sách loại sản phẩm

5. Tìm tỉnh kèm số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn

6. Thống kê danh sách tỉnh đã có chuỗi cung ứng nông sản an toàn

7. Tìm chuỗi được chứng nhận kèm số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn

8. Tìm chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp loại sản phẩm và chứng nhận

9. Tìm chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp địa bàn và chứng nhận

10. Tìm chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp loại sản phẩm và địa bàn

III. Thao tác tìm kiếm

Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải vào giao diện cơ bản theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/ nong-san/chuoi/, http://www.cpp.community/nong-san/chuoi/. Giao diện cơ bản của phần mềm Tra cứu danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn (Hình 1).

Sau mỗi lần tìm kiếm, người dùng rê chuột lên trên giao diện tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm mới. Khi đặt lệnh tìm kiếm mới và nhấn vào ô “Tìm kiếm”, kết quả tìm kiếm mới sẽ hiển thị, kết quả tìm kiếm cũ tự mất đi.

3.1. Tìm tổng danh sách chuỗi cung nông sản an toàn

Để biết trong phần mềm Tra cứu danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, nhấn vào ô “Tìm kiếm”. Kết quả chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn sẽ hiện ra phía dưới (Hình 2).

3.2. Tìm cơ sở sản xuất, trung gian, tiêu thụ bất kỳ

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Gõ tên cơ sở cần tìm kiếm vào ô “Tên cơ sở”, ví dụ chữ Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Phi Long. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 3).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn về Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Phi Long sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

3.3. Tìm loại sản phẩm kèm số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Loại sản phẩm”, chọn loại sản phẩm, ví dụ Cá. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 5).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn về loại sản phẩm sẽ hiện ra phía dưới (Hình 6).

3.4. Thống kê danh sách loại sản phẩm

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm.

Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Loại sản phẩm”, danh sách loại sản phẩm được hiển thị, kéo chuột để biết 328 loại sản phẩm đã có trong danh sách chuỗi cung ứng nông sản an toàn.

Tiện ích này còn cho phép người dùng kiểm tra xem một loại sản phẩm bất kỳ đã có hay chưa có trong danh sách chuỗi cung ứng nông sản an toàn (Hình 7).

3.5. Tìm tỉnh kèm số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Địa bàn”, chọn địa bàn, ví dụ An Giang. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 8).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn về địa bàn sẽ hiện ra phía dưới (Hình 9).

3.6. Thống kê danh sách tỉnh đã có chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Địa bàn”, danh sách địa bản được hiển thị, kéo chuột để biết 64 tỉnh đã có trong danh sách chuỗi cung ứng nông sản an toàn (Hình 10).

3.7. Tìm chuỗi được chứng nhận kèm số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Chứng nhận”, chọn chứng nhận, ví dụ Được chứng nhận. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 11).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn được chứng nhận sẽ hiện ra phía dưới (Hình 12).

3.8. Tìm chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp loại sản phẩm và chứng nhận

Kích vào ô “Loại sản phẩm”, chọn loại sản phẩm, ví dụ Rau. Kích vào ô “Chứng nhận”, chọn chứng nhận, ví dụ “Được chứng nhận”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 13).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp loại sản phẩm và chứng nhận sẽ hiện ra phía dưới (Hình 14).

3.9. Tìm chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp địa bàn và chứng nhận

Kích vào ô “Địa bàn”, chọn địa bàn, ví dụ Bạc Liêu. Kích vào ô “Chứng nhận”, chọn chứng nhận, ví dụ “Được chứng nhận”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 15).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp địa bàn và chứng nhận sẽ hiện ra phía dưới (Hình 16).

3.10. Tìm chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp loại sản phẩm và địa bàn

Kích vào ô “Loại sản phẩm”, chọn loại sản phẩm, ví dụ Thịt lợn. Kích vào ô “Địa bàn”, chọn địa bàn, ví dụ “Bình Dương”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 17).

Kết quả chuỗi cung ứng nông sản an toàn theo tổ hợp loại sản phẩm và địa bàn sẽ hiện ra phía dưới (Hình 18).

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác .