Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu Tiêu chuẩn

Mục Tham khảo có những modul tra cứu một số loại tài liệu, trong đó modul Tiêu chuẩn là modul tra cứu tài liệu tiêu chuẩn trong ngành nông nghiệp.

1. Điều kiện tìm kiếm

Người dùng cần có máy tính và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/tham-khao/, http://cpp.community/tham-khao/

2. Tiêu chí tìm kiếm

Tìm tổng số tài liệu

Tìm tài liệu tham khảo theo ký hiệu

Tìm tài liệu theo đối tượng

Tìm tài liệu theo lĩnh vực

Tìm tài liệu theo loại hình

Tìm tài liệu theo năm

Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng và dịch hại

Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng, dịch hại và lĩnh vực

Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực và loại hình

Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực, loại hình và năm

3. Thao tác tìm kiếm

Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải vào giao diện cơ bản theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/tham-khao/, http://cpp.community/tham-khao/. Giao diện cơ bản của phần mềm tìm kiếm tài liệu Tham khảo (Hình 1).

Sau mỗi lần tìm kiếm, người dùng rê chuột lên trên giao diện tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm mới. Khi đặt lệnh tìm kiếm mới và nhấn vào ô “Tìm kiếm”, kết quả tìm kiếm mới sẽ hiển thị, kết quả tìm kiếm cũ tự mất đi.

3.1. Tìm tổng số tài liệu

Để biết trong phần mềm tham khảo có bao nhiêu tài liệu, nhấn vào ô “Tìm kiếm”. Kết quả chuỗi tài liệu tham khảo sẽ hiện ra phía dưới (Hình 2).

 

3.2. Tìm tài liệu tham khảo theo ký hiệu

Gõ chữ cái của ký hiệu cần tìm vào ô “Ký hiệu”, ví dụ chữ Q, một loạt tên có chữ cái đầu tiên được gõ hiện ra. Chọn tên cần tìm trong số tên hiện ra, ví dụ QCVN 01-142 (Hình 3).

Nhấn ô Tìm kiếm. Kết quả tài liệu tham khảo QCVN 01-142  sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

3.3. Tìm tài liệu theo đối tượng

Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Vải. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 5).

Kết quả tài liệu tham khảo về đối tượng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 6).

 

3.4. Tìm tài liệu theo lĩnh vực

Kích vào ô “Lĩnh vực”, chọn lĩnh vực, ví dụ Bảo vệ thực vật. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 7).

Kết quả tài liệu tham khảo về lĩnh vực sẽ hiện ra phía dưới (Hình 8).

 

3.5. Tìm tài liệu theo loại hình

Kích vào ô “Loại hình”, chọn loại hình, ví dụ Quy chuẩn khảo nghiệm. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 9).

 

Kết quả tài liệu tham khảo về loại hình sẽ hiện ra phía dưới (Hình 10).

 

3.6. Tìm tài liệu theo năm

Kích vào ô “Chính xác”, xổ xuống cửa sổ gồm Chính xác, Trước, Sau, Trong khoảng, Ngoài khoảng, chọn thời gian cần tìm, ví dụ Trong khoảng. Kích vào ô „Năm“ thứ nhất, gõ năm, ví dụ 2012. Kích vào ô „Năm“ thứ hai, gõ năm, ví dụ 2014. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 11).

Kết quả tài liệu tham khảo về tìm theo năm trong khoảng 2012 đến 2014 sẽ hiện ra phía dưới (Hình 12).

 

3.7. Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng và dịch hại

Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Cà chua. Kích vào ô “Dịch hại”, chọn dịch hại, ví dụ “Sương mai”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 13).

Kết quả tài liệu tham khảo về tổ hợp đối tượng và dịch hại sẽ hiện ra phía dưới (Hình 14).

3.8. Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng, dịch hại và lĩnh vực

Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Đất không trồng trọt. Kích vào ô “Dịch hại”, chọn dịch hại, ví dụ “Cỏ”. Kích vào ô “Lĩnh vực”, chọn lĩnh vực, ví dụ “Bảo vệ thực vật”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 15).

Kết quả tài liệu tham khảo về tổ hợp đối tượng, dịch hại và lĩnh vực sẽ hiện ra phía dưới (Hình 16).

 

3.9. Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực và loại hình

Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Ớt. Kích vào ô “Dịch hại”, chọn dịch hại, ví dụ “Thán thư”. Kích vào ô “Lĩnh vực”, chọn lĩnh vực, ví dụ “Bảo vệ thực vật”. Kích vào ô “Loại hình”, chọn loại hình, ví dụ “Quy chuẩn phòng trừ”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 17).

 

Kết quả tài liệu tham khảo về tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực và loại hình sẽ hiện ra phía dưới (Hình 18).

 

3.10. Tìm tài liệu tham khảo theo tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực, loại hình và năm

Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Ớt. Kích vào ô “Dịch hại”, chọn dịch hại, ví dụ “Thán thư”. Kích vào ô “Lĩnh vực”, chọn lĩnh vực, ví dụ “Bảo vệ thực vật”. Kích vào ô “Loại hình”, chọn loại hình, ví dụ “Quy chuẩn phòng trừ”. Kích vào ô “Tìm theo năm”, chọn tìm theo năm, ví dụ “Chính xác”. Kích vào ô „Năm“, gõ năm, ví dụ 2013. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 19).

 

Kết quả tài liệu tham khảo về tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực và loại hình và năm sẽ hiện ra phía dưới (Hình 20).

 

Chi tiết nội dung bài viết về tổ hợp đối tượng, dịch hại, lĩnh vực và loại hình và năm (Hình 21).

 

Tương tự như vậy có thể tìm kiếm tài liệu tham khảo với đối tượng, dịch hại, lĩnh vực, loại hình khác.

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác