Các phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam

Trong thực tế sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật là rất cần thiết, nhưng tra cứu danh mục bản word do nhà nước ban hành lại rất khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, tại Việt Nam đã có ba phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật đang hiện diện tại các trang web:

(1) Nông nghiêp cộng đồng http://nongnghiepcongdong.vn, (2) Bảo vệ cây trồng http://www.baovecaytrong.com/danhmuc.php, (3) Chi cục bảo vệ thực vật Phú Thọ http://www.bvtvphutho.vn/ThuocBVTV/default.aspx

Để tránh tra cứu sai kết quả, cần xem xét chất lượng các phần mềm đó. Theo định nghĩa của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO trong bộ tiêu chuẩn 8402 "chất lượng phần mềm là khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dùng về tính năng cũng như công dụng được nêu ra một cách tường minh hoặc không tường minh trong những ngữ cảnh xác định". Cụ thể, chất lượng sử dụng phần mềm có thể được đánh giá qua 4 tiêu chí gồm: tính chính xác là khả năng của phần mềm cho phép người dùng đạt được mục đích một cách chính xác, tính năng suất là khả năng của phần mềm cho phép người dùng sử dụng lượng tài nguyên hợp lý để thu được hiệu quả công việc, tính an toàn là phần mềm có thể đáp ứng mức độ rủi ro chấp nhận được, tính thoả mãn là phần mềm có khả năng làm thoả mãn người sử dụng. Trong đó tính chính xác và tính thỏa mãn là hai chỉ tiêu có thể nhận thấy ngay và sẽ được giới thiệu dưới đây.

Tính chính xác

Khi lựa chọn 10 kết quả hiển thị của các phần mềm so với danh mục của nhà nước ban hành cập nhật tới ngày 8 tháng 2 năm 2017, chúng tôi đã thu được kết quả như nêu trong bảng 1.

Bảng 1. So sánh tính chính xác của ba phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật

 

 Hạng mục

Số tên thương phẩm

Danh mục ban hành

Bảo vệ thực vật
 cộng đồng (1)

Bảo vệ
cây trồng (2)

Chi cục
Phú Thọ (3)

Thuốc trừ cỏ

614

614

667

694

Thuốc trừ chuột

144

144

135

146

Thuốc trừ bệnh

1297

1297

1231

1351

Thuốc điều hòa sinh trưởng

142

142

139

149

Thuốc trừ mối

22

22

23

21

Thuốc bảo quản lâm sản

9

9

13

13

Thuốc trừ rỉ sắt/cà phê

147

147

131

85

Tổng số tên thương phẩm

3989

3989

3932

4109

Số tên thương phẩm của tổ chức Hà Nội

1

1

50

0

Số tên thương phẩm của tổ chức Lộc Trời

37

37

0

0

Số chính xác/ Số thử

10

10/10

1/10

0/10

Độ chính xác

 

100%

0%

0%

 

Có thể thấy rõ phần mềm Nông nghiệp cộng đồng hoạt động chính xác, trong khi hai phần mềm còn lại hoạt động không chính xác.

Tính hấp dẫn

Khi đánh giá các phần mềm theo tiện ích sử dụng, chúng tôi đã thu được kết quả như nêu trong bảng 2.

Bảng 2: So sánh sự hấp dẫn theo tiện ích sử dụng của ba phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến

Hạng mục

Bảo vệ thực vật
 cộng đồng (1)

Bảo vệ
cây trồng (2)

Chi cục
Phú Thọ (3)

Tiện ích

 

 

 

Chọn thuốc theo phân loại danh mục

chọn sẵn

chọn sẵn

chọn sẵn

Chọn thuốc theo phân loại mục đích sử dụng

chọn sẵn

chọn sẵn

chọn sẵn

Chọn tên hoạt chất kèm chuỗi tên thương phẩm

chọn sẵn

điền chính xác

điền chính xác

Danh sách (579) hoạt chất

0

0

Chọn tên thương phẩm bất kỳ

chọn sẵn

điền chính xác

điền chính xác

Chọn đối tượng phòng trừ kèm tên thương phẩm

chọn sẵn

điền chính xác

thiếu

Danh sách đối tượng phòng trừ

0

0

Chọn tổ chức đăng ký bất kỳ kèm tên thương phẩm

chọn sẵn

điền chính xác

0

Danh sách tổ chức đăng ký

0

0

Chọn thuốc theo dạng thành phẩm

chọn sẵn

0

0

Danh sách 56 dạng thành phẩm

chọn sẵn

0

0

Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

0

0

Tốc độ tìm kiếm thông tin

nhanh

nhanh

nhanh

Chọn thuốc theo phân loại nguồn gốc

chọn sẵn

0

0

Chọn thuốc theo độ độc

chọn sẵn

0

0

Chọn thuốc theo năm đăng ký

0

0

Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 15 ngày

0

0

Tổng số tiện ích

15

6

4

Sự thuận tiện

 

 

 

Lựa chọn từ menu

10 lựa chọn

2 lựa chọn

4 lựa chọn

Yêu cầu về chuyên môn

thấp

cao

cao

Yêu cầu về điền tiêu chí tìm kiếm

chọn sẵn

điền chính xác

điền chính xác

Cho biết hiện trạng danh mục

 

 

 

Danh sách hoạt chất

không

không

Danh sách đối tượng phòng trừ

không

không

Gợi ý tên thương mại

theo abc

không

không

Danh sách tổ chức đăng ký

không

không

Cập nhật danh mục thay đổi

không

không

Cập nhật danh mục tổng hợp

không

không

 

Có thể thấy rõ phần mềm Bảo vệ thực vật cộng đồng có nhiều tiện ích tính hấp dẫn hơn hẳn so với hai phần mềm còn lại.

Từ các kết quả nêu trên có thể kết luận rằng phần mềm Danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại trang web Nông nghiệp cộng đồng đáp ứng yêu cầu chất lượng với hai tiêu chí được lựa chọn so sánh là độ chính xác và độ hấp dẫn người dùng.

Thùy Linh