Giống cây trồng

Cập nhật đến ngày 27 tháng 7 năm 2016

Phân bón

Cập nhật đến ngày 5 tháng 9 năm 2017 (Bộ Nông Nghiệp) và 31 tháng 8 năm 2016 (Bộ Công Thương)

Thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật đến ngày 16 tháng 10 năm 2017